DOŽIVETJE KULINARIČNE DEDIŠČINE

V zvezi z Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 67/17, 71/18 in 36/19) ter Javnim razpisom za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani (Uradni list RS, št. 82/18) bo oblikovan in pilotno izveden projekt Doživetje kulinarične dediščine, ki bo sofinanciran s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Naziv odobrenega projekta: Doživetje kulinarične dediščine
Upravičenec/izvajalec projekta: Ljudska univerza Ajdovščina
Projektni partnerji:
 • Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina
 • Osnovna šola Draga Bajca Vipava
 • Cejkotova domačija Davorin Mesesnel, dopolnilna dejavnost na kmetiji
 • Na Kupčku, Saša Černalogar Mrak, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • Urška Lemut Šušterič, Nosilka dejavnosti na kmetiji 
Vrednost projekta:  67.665,34 EUR
Opis in dejavnosti projekta

Slovenija je kulturno zanimiva destinacija z bogato kulinariko, ki je del naše kulturne dediščine in vira razlikovalne in razpoznavne edinstvenosti. Izhodišče bogate kulinarične dediščine se odraža v izjemni legi slovenskega sveta. Kulinarična dediščina je del vsakdanjega in prazničnega življenja posameznika. Kulinarično dediščino zelo slabo poznamo in je žal premalo izkoriščena, kot prednost pri razvoju turizma in podjetništva na kmetiji.

Cilj našega projekta je ozaveščati različne ciljne skupine o pomenu ohranjanja kulinarične dediščine skozi doživljanje in senzorično zaznavanje tradicionalnih jedi. Neposredno bomo na takšen način izobraževali ljudi o pomenu zdravega načina prehranjevanja in varovanja okolja ter možnostih turističnega razvoja kmetij in zmanjševanja brezposelnosti. Oblikovanje projekta izhaja iz potrebe ohranjanja in izobraževanja ljudi o tradicionalnih lokalnih jedeh, temelji pa na prepletanju prehranskih navad in tradicije s sodobnimi pristopi prehranjevanja. Temeljni cilj projekta je skozi spoznavanje kulinarične dediščine v kombinaciji s sodobnim pristopom, posamezniku omogočiti izkušnjo, ki mu bo pomagala pri razumevanju in doživljanju kulinarične tradicije. Projekt bo trajal tri leta in je razdeljen na tri zaključene sklope, ki se med seboj prepletajo.

 1. Prvi sklop se bo izvajal prvo leto projekta (2020), bo namenjen izobraževanju in usposabljanju partnerjev – članov kmetije.
 2. Drugi sklop se bo izvajal drugo leto projekta (2021) je vezan na izvajanje eksperimentalnih izobraževanj oziroma delavnic za posamezne ciljne skupine. Pri eksperimentalnih izobraževanjih bodo sodelovali vsi člani partnerskih kmetij. Eksperimentalna izobraževanja bodo potekala tako na Cejkotovi kmetiji na Gočah, ki je v lasti enega izmed partnerjev, kot tudi na drugih lokacijah (šolah, ljudski univerzi, VDC, CIRIUS Vipava, dom starejših občanov, društvu upokojencev itd.). Eksperimentalno izobraževanje bo prilagojeno posamezni ciljni skupini glede na starost, predhodno znanje, potrebe in izkušnje. Skozi pripravo tradicionalnih jedi na sodoben način, bo udeležencem predstavljena kultura (šege in navade), zgodovina in kulinarika tega območja. Skozi senzorično doživljanje hrane bomo udeležence spodbudili občutenje okušanja jedi, ko so izpostavljena posamezna čutila. Skozi senzorično zaznavanje hrane, bodo udeleženci na praktičen način preizkusili, kako hrana lahko spremeni okus, npr. če se jo okuša z zavezanimi očmi ali ob različnih zvokih glasbe, dodatkom eteričnih olj, ob gibanju itd. Na takšen način želimo pri udeležencih vplivati na razvoj pozitivnih stališč do hrane, saj so stališča močno povezana z zdravimi prehranjevalnimi navadami.
 3. Tretji sklop, ki se bo izvajal zadnje leto projekta (2022) bo vezan na samostojno izvajanje delavnic članov kmetije. Člani kmetije bodo pridobljena znanja uporabili pri samostojnem izvajanju projekta Doživetje kulinarične dediščine. V tej fazi bodo v ospredje prišla znanja, ki so jih člani pridobili iz področja trženja, komunikacije in didaktike.  
Cilji projekta
 • Razviti pilotni projekt, ki smo ga poimenovali »Doživetje kulinarične dediščine«.
 • Usposobiti člane kmetij, da bodo samostojno izvajali pilotni projekt.
 • Razvijati znanja in kompetence članov kmetij za razvoj podjetništva in turizma na kmetijah.
 • Izobraževati ciljne skupine o pomenu ohranjanja lokalne tradicionalne kulinarike kot del kulturne dediščine.
 • Skozi inovativne didaktične pristope (senzorično okušanje hrane), ki bodo uporabljeni v projektu, vplivati na razvoj pozitivnih stališč udeležencev v odnosu do hrane z namenom razvoja zdravih prehranjevalnih navad.
 • Spodbujati medgeneracijsko in vseživljenjsko učenje skozi kulinarično dediščino. 
Ciljne skupine

V projekt bomo vključili sledeče ciljne skupine:

 • otroci mlajši od 15 let (100 otrok),
 • osebe v starosti od 15 do 65 let (50 oseb),
 • osebe starejše od 65 let (50 oseb),
 • starejši nad 50 let (30),
 • brezposelne osebe (30),
 • otroci s posebnimi potrebami (10),
 • osebe z motnjami v duševnem zdravju (5),
 • invalidi (15).
Načrtovani rezultati projekta
Kazalnik

 

Število

Skupno število ur izvedenih izobraževanj in usposabljanj za člane kmetije 50
Skupno število ur izvedenih usposabljanj na kmetiji za druge kmetije, ki niso člani partnerstva 16
Število udeležencev usposabljanj na kmetiji 16
Število zaključnih analiz možnosti izobraževanja na kmetiji 1
Število ur izvedenih animacij za osnovnošolce in ranljive ciljne skupine 20
Število prireditev za širšo javnost 1
Število udeležencev na animacijskih dogodkih 290

 

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/

Javni poziv za izbor izvajalcev

Dostopnost