Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019

Ljudska univerza Ajdovščina je vodilni konzorcijski partner projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija. V konzorciju sodelujeta še Idrijsko – Cerkljansko razvojna agencija in Gimnazija Jurija Vege Idrija.

Namen projekta je izvajanje izobraževalnih programov za odrasle, s katerimi želimo povečevati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujemo zaradi potreb trga dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Namenjeni pa so predvsem zaposlenim, ki so nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let. Programe bomo izvajali v Zgornji Vipavski dolini in na Idrijsko-Cerkljanskem od leta 2016 do leta 2019.

 

RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (60 UR): vse o računalniku in računalniških programih ter aplikacijah.

RAČUNALNIŠKO DIGITALNO OPISMENJEVANJE (50 ur):

 • RAČUNALNIŠKI PROGRAM 3D – ENOSTAVNA IN UČINKOVITA PREDSTAVITEV IZDELKA STRANKAM: 3D okolje, ukazi, moduliranje preprostih objektov, vizualizacija 3D objektov, triki in bližnjice, animacija;
 • PROGRAM EXCEL ZA OSNOVNO VODENJE FINANC: osnove, uporabni Excel, finančna pismenost;
 • UPORABA SOCIALNIH OMREŽIJ ZA DELO IN PROSTI ČAS: družabna omrežja, odpiranje in ažuriranje profilov, poslovna uporaba socialnih omrežij, prednosti in slabosti poslovanja v socialnih omrežjih.

PROGRAMI SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (50 ur):

 • Z USPEŠNO KOMUNIKACIJO DO BOLJŠIH USPEHOV NA DELOVNEM MESTU: asertivnost, učinkovito sporočanje glede na stil zaznavanja, reševanje konfliktov na delovnem mestu, uspešna komunikacija s sodelavci in strankami;
 • SPODBUJANJE KREATIVNOSTI IN INOVATIVNOSTI ZAPOSLENIH: tehnike spodbujanja kreativnega in inovativnega razmišljanja, zbiranje in ogled primerov dobrih praks ter spoznavanje virov za navdih, kreativna delavnice, pilotno reševanje izbranega izziva;
 • PODJETNOST NA PODEŽELJU: pravnoorganizacijski vidiki poslovanja, trženje izdelkov, pridelkov in storitev na podeželju, oblikovanje lastne promocije, uspešna komunikacija s kupci, finančno vodenje, možnosti financiranja dejavnosti;
 • SLOVENŠČINA ZA AKTIVNO VKLJUČEVANJE V LOKALNO OKOLJE: osnove jezika, trg dela, kulturna zgodovina lokalnega okolja, javno življenje;
 • SODOBNA PRIPRAVA HRANE: higiena in varstvo pri delu, poznavanje živil, sodobna tehnologija dela v kuhinji, priprava jedi, ekonomika in komunikacija;
 • USPEŠNA KOMUNIKACIJA S TUJIMI STRANKAMI:  predstavitev tujim gostom, komunikacija po telefonu, pisno sporočanje v tujem jeziku, komunikacija na delovnem mestu;
 • POSTANI IN OSTANI ZDRAV: promocija zdravja na delovnem mestu, premagovanje stresa, zdrava prehrana, odvisnosti, rekreacija.

PROGRAME USPOSABLJANJA ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST:

 • UŽU MOST DO IZOBRAZBE, ki je namenjen obnovi in pridobivanju temeljnih znanj in spretnosti;
 • UŽU MOJE DELOVNO MESTO, ki je namenjen razvijanju temeljnih zmožnosti za kakovostno opravljanje dela, ustvarjanju pogojev za ohranjanje in zviševanje ravni temeljnih zmožnosti na delovnem mestu in za osebnostni razvoj;
 • UŽU MOJ KORAK, ki je namenjen pridobivanju temeljnega znanja in spretnosti za lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnosti in odgovornost, dvigu samozavesti in kakovosti življenja;
 • UŽU IZZIVI PODEŽELJA,  v katerem bodo udeleženci lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z namenom izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja;
 • UŽU RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM, ki je namenjen predvsem starejšim zaposlenim odraslim, ki niso imeli dovolj priložnosti za izobraževanje in si zaradi podaljševanja delovne dobe želijo pridobiti znanje in usposobljenost za bolj kakovostno življenje in delo.

Operacijo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Dostopnost