Mojster – Učinkovit mentorski sistem kot sredstvo za ohranjanje zavzetosti in motivacije starejših zaposlenih

S projektom Mojster smo bili uspešni na javnem razpisu »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih«, ki ga je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in štipendijski sklad RS. Sofinanciranje je zagotovljeno iz sredstev Evropskega socialnega sklada in iz sredstev slovenske udeležbe. Partnerstvo sestavljajo podjetji Mlinotest d.d. in Enoop d.o.o. ter Ljudska univerza Ajdovščina kot svetovalni partner.

V projektu bomo v obdobju od oktobra 2019 do maja 2020 uvajali pilotno izvedbo mentorskega sistema v podjetjih. Obe partnerski podjetji se soočata s pomanjkanjem kadrov za delovna mesta, za katera so značilna specifična znanja, ki se običajno ne pridobivajo s formalnim izobraževanjem. Z usposabljanjem starejših zaposlenih za mentorje želimo ovrednotiti mojstrska znanja, ki jih imajo, ter jih spodbuditi k prenosu le-teh na mlajše zaposlene. V podjetjih bomo izvajali sistematično vodeno mentoriranje in istočasno oblikovali ter razvijali elektronsko podprt pilotni računalniški program za spremljanje procesa mentoriranja, ki bo vpeljavo mentorskega sistema poenotil in olajšal. Preko tega programa bodo lahko tako zaposleni v kadrovski službi obeh podjetij kot tudi vodja projekta na ljudski univerzi sledili poteku mentoriranja. Ob zaključku projekta bo Ljudska univerza Ajdovščina na podlagi povratnih informacij in izkušenj v sodelovanju z obema krovnima partnerjema oblikovala priporočila in smernice za nadaljnjo vpeljavo mentorskega sistema v drugih zainteresiranih podjetjih.

Projekt se izvaja v okviru operacije »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3. prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje« in 8.3.1. specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe«.

Dostopnost