DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO

Vsebina programa:
•    konti, vrste kontov, kontiranje;
•    seznanitev z računalniškim programom;
•    poslovne knjige (temeljne in pomožne);
•    dolgoročna sredstva;
•    kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve;
•    kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve;
•    zaloge;
•    kapital;
•    stroški, odhodki, prihodki;
•    dolgoročne naložbe in dolgovi iz poslovanja;
•    vrste poslovnega in finančnega izida za poročanje;
•    davek iz dobička pravnih oseb;
•    zaključevanje poslovnih knjig;
•    zaključna temeljnica.

Metode in načini dela: individualen pristop in prilagajanje željam udeležencev.

Tečaj vodi izkušen predavatelj in računovodja Milan Žorž.

Kdaj: 3. april 2012 ob 18. uri

Kje: na Ljudski univerzi Ajdovščina

Število ur: 40 šolskih ur

Cena: 348,00 €, 20% popust za brezposelne, možnost plačila na dva obroka.

Vabljeni.