Ljudska univerza Ajdovščina predstavila, kako v lastni praksi uporablja ECVET principe

Na Bledu je v četrtek, 12. junija, potekal seminar Uporaba ECVET principov v vseživljenjskem učenju.
Evropski kreditni sistem za poklicno izobraževanje in usposabljanje (ECVET) je temeljno orodje za evropsko sodelovanje na področju poklicnega izobraževanja, ki učečim mladim in odraslim omogoča dostop do prenosljivih kvalifikacij in učnih rezultatov ter tako prispeva k temu, da mednarodna mobilnost in vseživljenjsko učenje postaneta realnost.

Priporočila ECVET je sprejel Evropski parlament in Svet v letu 2009. S tem Evropska unija spodbuja doseganje ciljev vseživljenjskega učenja in povečanja zaposljivosti, pripravljenost  na mobilnost in širšo socialno vključenost  zaposlenih in učečih se. S priporočili ECVET spodbuja razvijanje prožnih in individualiziranih učnih poti ter priznavanje učnih izidov, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem. Praktično lahko priporočila ECVET lahko razumemo kot načela, ki podpirajo ciljno načrtovanje in izvajanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter pregledno dokumentiranje in priznavanje doseženih učnih izidov.

 

 

V Sloveniji je bila v letu 2012, v podporo implementaciji ECVET-a, oblikovana nacionalna skupina ECVET ekspertov, ki si skupaj z drugimi deležniki s področja poklicnega izobraževanja v Slovenskem prostoru prizadeva za uporabo temeljnih principov ECVETA (učni izidi, učne enote, preverjanje in potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja), za kakovostno izvedbo poklicnega usposabljanja, ne le v mednarodnih mobilnostih, temveč tudi v drugih okoljih vseživljenjskega učenja. V Sloveniji  poleg začetnega poklicnega izobraževanja v naših srednjih  šolah in pri drugih izvajalcih, najdemo še:

·         programe priprav na pridobitev certifikata NPK (in potem certificiranje NPK),

·         »sistem« izobraževanja brezposelnih (predvsem t.i. institucionalnega usposabljanja),

·         ponudbo neformalnih programov poklicnega izobraževanja (na srednjih šolah, MICih in drugih izvajalcih) ter

·         posamezne »sisteme« izobraževanja zaposlenih tako v javnem sektorju kot tudi v večjih podjetjih in njihovi združenjih,

·         poleg tega se znotraj različnih sektorjev vzpostavlja sistem priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.

Glavni namen seminarja, ki je 12. 6. 2014 potekal na Bledu,  je bil, da predstavniki različnih organizacij skozi aktivno razpravo oblikujejo skupna izhodišča, ki prinašajo pogled na osnovne elemente ECVET-a, na prednosti in področja uporabe ECVET-a. Prisotne je najprej nagovorila Neža Pajnič - namestnica direktorice Cmepiusa. Nato je nacionalna skupina ECVET ekspertov, med njima tudi Barbara Kunčič Krapež in Darko Mali (Center RS za poklicno izobraževanje) v sodelovanju s tujim ekspertom Richardom Maniakom in udeleženci seminarja naredila konkretne korake za prihajajoče obdobje. Udeleženci so razmišljali:

Kaj lahko naredimo za večjo transparentnost ciljev in vsebin naših programov?

Kako bi lahko strukturirali programe usposabljanja, da bi kar najbolje podpirali posameznikovo učenje, pa tudi njegov napredek, tudi s priznavanjem v formalnih oblikah?

Ali dovolj pozornosti posvečamo preverjanju in ocenjevanju znanja? Ali se zadosti povečamo spremljanju in napredku posameznika?

Ali se je možno dogovoriti za »obvezno« vsebino potrdil?

Ljudska univerza Ajdovščina je bila povabljena, da udeležencem seminarja, predstavi kako v lastni praksi uporabljamo ECVET principe. Helena Furlan je prisotnim predstavnikom izobraževanja odraslih iz šolskih centrov in medpodjetniških izobraževalnih centrov (Nova Gorica, Slovenske Konjice-Zreče), predstavnikom Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad, Zavoda RS za zaposlovanje, Centra za poklicno usposabljanje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Andragoškega centra RS, … povedala kako načrtujemo in dokumentiramo programe neformalnih usposabljanj.

Srečanje je bilo za vse sodelujoče zelo uporabno, saj smo tako predstavniki izvajalcev izobraževanja kot predstavniki organizacij, ki skrbijo za izobraževanje v Sloveniji na sistemski ravni, izmenjali veliko koristnih informacij. Prisotni so srečanje zaključili z mnenjem, da je potrebno:

·         vzpostaviti večjo transparentnost programov in kvalifikacij in s tem

·         vzpostaviti pogoje za boljšo primerljivost, ki bi pripomogli k

·         lažjemu prenosu in akumulacijo pridobljenih kreditov oz. potrjenih učnih izidov.

Več o izvajanju ECVET-a najdete na: http://www.cmepius.si/ecvet.aspx