Razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Ljudske univerze Ajdovščina

Na podlagi sklepa 3. redne seje Sveta zavoda Ljudske univerze Ajdovščina z dne 26. 11. 2019 ter skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), Svet zavoda Ljudske univerze Ajdovščina razpisuje delovno mesto

 

direktorja/direktorice Ljudske univerze Ajdovščina

 

Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo direk­torja/direktorice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in po­sebne pogoje:

-   izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,

- pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,

- opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja,

- najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih,

- sposobnost za vodenje in organiziranje dela.

 

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 8. 5. 2020.

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od enega meseca (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od enega meseca (pristojno okrajno sodišče), program vodenja zavo­da, dosedanje delovne izkušnje, iz katerih bo razvidna sposobnost za vodenje in organiziranje dela ter kratek življenjepis, pošlji­te na naslov: Svet zavoda Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za direktorja / direktorico«.

 

Rok za oddajo prijav je 18. december 2019. Kot pravočasne se bodo štele tudi vloge, ki bodo zadnji dan roka oddane s priporočeno pošiljko.

Svet zavoda nepopolnih vlog in vlog v e-obliki, ne bo obravnaval. Vloge se iz nadaljnjega postopka izločijo in bodo zavržene. Prav tako se zavržejo prepozno vložene kandidature.

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.