SVETOVANJE ZAPOSLENIM NA GORIŠKEM 2016-2022

SVETOVANJE ZAPOSLENIM NA GORIŠKEM 2016-2022

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v juliju 2016 na podlagi razpisa izbralo Ljudsko univerzo Nova Gorica kot nosilno organizacijo za izvedbo Informiranja in svetovanja ter Ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj od 2016 do 2022 v okviru Operativnega progama za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 za Severnoprimorsko regijo. Gre za šestletni projekt SVETOVANJE ZAPOSLENIM NA GORIŠKEM 2016-2022, s poudarkom na manj izobraženih.

 

Ljudska univerza Ajdovščina je partner v konzorciju za Goriško. Skupaj z ostalimi partnerji ŠC Nova Gorica in Posoškim razvojnim centrom aktivno izvajamo informiranje in svetovanje (po modelu ISIO). Vseživljenjsko učenje bomo približali čim večjemu številu zaposlenih v regiji (s poudarkom na nižje  izobraženih in manj usposobljenih), hkrati pa motivirali tudi delodajalce za vključevanje zaposlenih v izobraževanje.  Namen je  izboljšanje  kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Informirali in svetovali bomo pred vključitvijo v izobraževalni proces, med samim izobraževanjem in ob zaključku. Ob tem bomo izvajali postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, ki bodo posamezniku kot povratna informacija in spodbuda za nadaljnje izobraževanje, delodajalcu pa povratna informacija, s kakšnimi kadri razpolaga in kakšna znanja in kompetence podjetje potrebuje.

 

SODELOVANJE S KLJUČNIMI DELEŽNIKI


Z vključevanjem zaposlenih v postopke svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj podpiramo tudi cilje Evropskega programa za izobraževanje odraslih, kjer je še posebej poudarjen pomen svetovanja v izobraževanju odraslih v podjetjih, saj pomeni to za delodajalce dodatno spodbudo za sodelovanje pri učenju na delovnem mestu, kar ponovno deluje kot motiv za večje vključevanje zaposlenih v različne oblike vseživljenjskega učenja. Povezali smo se in sodelovali bomo s podjetji iz občin Ajdovščina in Vipava.  

 

 

 

Informacije: 05 366 47 750, info@lu-ajdovscina.si.

 

 

Operacijo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.2 IZBOLJŠANJE KOMPETENC ZAPOSLENIH ZA ZMANJŠANJE NESKLADIJ MED USPOSOBLJENOSTJO IN POTREBAMI TRGA DELA

SCNG_Barvni_Logo z nazivomLuNGpososki-razvojni-centerMIZS_sloEvropski socialni sklad