SVETOVANJE ZA ODRASLE 2015

Ljudska univerza Ajdovščina je v aprilu 2015 uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015, ki ga je objavila Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  in pridobila sredstva za izvajanje brezplačnega svetovanja za manj izobražene in druge ranljive skupine odraslih.

Namen javnega razpisa: je sofinanciranje svetovanja za odrasle za vključevanje v vseživljenjsko učenje.

 

Prednostne ciljne skupine, za katere se izvaja svetovanje, so odrasli, ki imajo dokončano največ štiriletno srednjo šolo in so:

 

 • zaposleni, stari 45 let in več,
 • brezposelni, stari 50 let in več,
 • mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje, Romi, invalidi, migranti, obsojenci in osebe iz manj razvitih regij.

 Kaj udeleženec svetovanja dobi?

 • vpogled v lastna – formalno in neformalno pridobljena znanja,
 • informacije o možnostih nadaljnjega izobraževanja in možnostih za širjenje zaposlitvenih priložnosti.

 

Od udeležencev svetovanja se pričakuje aktivno sodelovanje s svetovalko.

 

Pričakovani rezultati svetovanja na ravni udeleženca so:

 • vključitev v izobraževanje oziroma usposabljanje,
 • pridobitev kvalifikacije, ki daje javno listino, kot na primer: nacionalna poklicna kvalifikacija NPK, specializacija, certifikat iz tujega jezika, ECDL spričevalo,
 • vključitev v druge oblike izobraževanja ali usposabljanja,
 • zaposlitev.

 

V projektu smo:

 • opravili več srečanj z udeležencem svetovanja,
 • izdelali osebni svetovalni načrt za udeleženca,
 • ugotavljali in vrednotili neformalno znanje,
 • evidentirali udeležence svetovanja,
 • spremljali njihovo napredovanje in poročali o rezultatih.

 

Ljudska univerza Ajdovščina je izvedla svetovanje več kot 120 udeležencem iz Goriške regije in je na spletni strani objavila informacije o poteku projekta ter rezultatih.

Obdobje izvajanja operacije: od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do 31. 10. 2015.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete:Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

Dostopnost