Usposabljanje za ponudnike turističnih storitev

PicMonkey Image_204

 

USPOSABLJANJE ZA PONUDNIKE TURISTIČNIH STORITEV


Komu je program namenjen?

Program je namenjen lokalnim turističnim delavcem in vodnikom, ponudnikom turističnih nastanitev ali drugih storitev, lokalnim kmetom ali podjetnikom, ki tržijo svoje izdelke ali storitve, in vsem ostalim, ki želijo svojim gostom predstaviti prednosti in lepote Vipavske doline.

 

Trajanje:

 

oktober 2017 – april 2018 (popoldanske delavnice)


Predvideno število udeležencev:

od 12 do 16


Program je zasnovan tako, da udeležence vodi od samega oblikovanja poslovne ideje, mreženja ponudnikov in promocije pa vse do končne prodaje storitev na trgu.


Organizacija usposabljanja:


Program obsega štiri module, ki zajemajo več vsebinskih sklopov, znotraj katerih bodo udeleženci pridobili temeljna znanja in spretnosti, ki so potrebna za delo v turistični dejavnosti, s poudarkom na turističnih nastanitvah.


Cena: brezplačno za zaposlene


1. MODUL: ZNAČILNOSTI LOKALNEGA OKOLJA IN TRENDI V TURIZMU
2. MODUL: OSNOVE POSLOVANJA V STORITVENI DEJAVNOSTI
3. MODUL: RAZVIJANJE LASTNE POSLOVNE IDEJE
4. MODUL: TRŽENJE IN SKRB ZA KAKOVOST STORITEV


Organizirano usposabljanje poteka v obliki predavanj, delavnic, projektnega dela, praktičnega usposabljanja, poudarek je tudi na skupinskem ali individualnem delu.

 

Predmetnik – moduli


1. MODUL: ZNAČILNOSTI LOKALNEGA OKOLJA IN TRENDI V TURIZMU

I. sklop: Značilnosti lokalnega okolja
- Geografske in naravne značilnosti lokalnega okolja
- Kulturna dediščina lokalnega okolja in turizem, interpretacija dediščine, rokodelstvo
- Značilnosti vipavske arhitekture, prenova in adaptacija nepremičnin
- Dediščina šeg in navad, tradicionalni slovenski prazniki

II. sklop: Turistična ponudba lokalnega okolja in primeri dobre prakse
- Ponudba na lokalnem turističnem trgu
- Tradicionalne domače in umetne obrti
- Tradicionalni kmetijski pridelki ter kulinarična ponudba lokalnega okolja

III. sklop: Sodobni turistični trendi in možnosti za razvoj ali širitev ponudbe
- Trendi v turizmu (zanimiva doživetja, aktivno preživljanje prostega časa v naravi, gastronomske ture, obiske vinskih kleti in kulinarični večeri, beg iz vsakdanjega življenja v mirnejše, podeželsko okolje, ekoturizem)
- Kultura turistične ponudbe (odnos do gosta in turista), turizem kot način življenja
- Nove možnosti za razširitev obstoječe ponudbe
- Povezovanje s širšim okoljem kot oblika celostne turistične ponudbe 

2. MODUL: OSNOVE POSLOVANJA V STORITVENI DEJAVNOSTI

I. sklop: Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja
Registracija dejavnosti, statusne oblike za opravljanje dejavnosti, s poudarkom na sledečih dejavnostih: Oddajanje zasebnih sob gostom,  Turistične kmetije s sobami, Gostinski nastanitveni obrati, Dejavnost avtokampov, taborov ter Druge nastanitve za krajši čas.

II. sklop: Pravni vidiki poslovanja
Finančno vodenje lastne dejavnosti:
- Prihodki in odhodki
- Prihodki od lastne prodaje
- Vrste stroškov poslovanja, izdajanje računov
- Enostavno vodenje knjige prejetih in izdanih računov v Excelu
- Davki in prispevki

III. sklop: Možnosti financiranja dejavnosti
- Objave javnih razpisov in prijave nanje
- Podporno okolje
- Subvencije za samozaposlitev 

3. MODUL: OD POSLOVNE IDEJE DO PRILOŽNOSTI

I. sklop: Oblikovanje lastne poslovne ideje
- Generiranje idej
- Vrednotenje idej
- Delovno okolje: uredimo okolico in prostore, v katerih sprejemamo stranke (nasveti arhitekta)

II. sklop: Poslovni načrt
- osnovni element poslovnega načrta
- priprava lastnega poslovnega načrta
- Pregled, načrtovanje in organizacija dela
- Terminski načrt, časovni okvir aktivnosti, »kritični« termini 

4. MODUL: TRŽENJE IN SKRB ZA KAKOVOST STORITEV

I. Sklop: Trženjska strategija
- vstop na trg, cenovna politika, distribucija, oglaševanje in promocija, načrti za rast)
- strategije oblikovanja cen, prodajni pogoji
- prodajna taktika

II. Sklop: Tržno komuniciranje
- Pisno in govorno komuniciranje s strankami
- Načela uspešne govorne komunikacije (kako nastopiti pred ljudmi, priprava, obleka, pripomočki, prepričljivost)
- Pisno komuniciranje (predstavitev v tiskanih izdajah, uradni dopisi, oglas, vizitka in zloženka v skladu s filozofijo – tradicionalno, ekološko, estetsko)
- Blagovna znamka (ime, grafična podoba)
- Slogan (sporočilo za kupca)

III. Sklop: Promocija z uporabo spletnih omrežij in uporaba sistemov
- Socialna omrežja in načini samopromocije
- Vizualna podoba: predstavimo se s slikami (osnove digitalne fotografije)
- Informacijski sistemi v turizmu: prednosti, slabosti, primerjave

IV. sklop: Komunikacija s tujimi gosti
- Predstavimo se tujim turistom: angleščina/italijanščina/nemščina (osebna predstavitev v tujem jeziku, osnovna predstavitev lokalnega področja v tujem jeziku, strokovna terminologija v tujem jeziku, vezana na ponudbo turističnih nastanitev)