Izvajanje programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih

TRAJANJE PROJEKTA:1. 1. 2012 – 30. 6. 2014

REZULTATI:

Izpeljava 28 50-urnih programov splošnega neformalnega izobraževanja za odrasle za različne ciljne skupine (starejši odrasli, tujci, osebe s posebnimi potrebami, brezposelni, podeželsko prebivalstvo in izpeljava pilotne izvedbe 170-urnega programa Ponudnik tradiconalnih izdelkov, pridelkov in storitev. Cilji so bili doseženi oziroma kazalniki preseženi.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 3. Razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.«

 

Dostopnost