KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

 1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv družbe: LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA, Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina

Odgovorna oseba: Eva Mermolja, mag. medkult. menedž., dipl. ekon.

Številka transakcijskega računa: SI56 0120 1300 0000 220

Davčna številka: 88942767

Matična številka: 1434233000

Številka osnovne dejavnosti: 85.590

Uradna oseba po ZDIJZ: Eva Mermolja, mag. medkult. menedž., dipl. ekon.

Datum prve objave kataloga: 11. 8. 2015

Datum zadnje spremembe:  14. 10. 2022

Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: Eva Mermolja, direktorica

Spletni naslov, kjer je katalog dostopen: www.lu-ajdovscina.si

Druge oblike kataloga: V pisni obliki na sedežu Ljudske univerze Ajdovščina.

Oseba, pristojna za posredovanje IJZ in informacij za medije (45. člen Zmed-A): Eva Mermolja, direktorica

E-pošta: eva.mermolja@lu-ajdovscina.si

Telefon: 05 366 47 51

 

 1. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe

Ljudska univerza Ajdovščina deluje skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina (Ur.l.RS 184/2021), Zakonom o izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) ter podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja. Ustanovljena je bila 16. oktobra 1959, ustanoviteljica je bila Občina Ajdovščina. Pred tem je Ljudska univerza Ajdovščina delovala kot društvo, že od leta 1945 dalje. V vseh letih delovanja je tako v različnih organizacijskih oblikah opravljala izobraževalno, svetovalno in informacijsko dejavnost, širila možnosti za pridobivanje znanja in razvijala kulturo učenja v lokalnem okolju.

Delovna področja:

 • projektno delo,
 • strokovno usposabljanje,
 • splošno izobraževanje,
 • svetovalna dejavnost v javni službi (Središče za samostojno učenje in Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih).

 

ORGANIGRAM ZAVODA

SVET ZAVODA
DIREKTOR/ICA

STROKOVNI ORGANI:

· ANDRAGOŠKI ZBOR

· STROKOVNI AKTIV

PROJEKTNO DELO STROKOVNO USPOSABLJANJE SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE SVETOVALNA DEJAVNOST V JAVNI SLUŽBI

 

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja

Organi zavoda so:

–  Svet zavoda Ljudske univerze Ajdovščina, ki ga sestavljajo:

 • mag. Anja Jamšek Furlan, predsednica sveta zavoda, predstavnica delavcev zavoda,
 • Bruna Kastelic, predstavnica ustanovitelja Občine Ajdovščina,
 • Mateja Novinc, predstavnica ustanovitelja Občine Ajdovščina,
 • Maja Lemut, predstavnica delavcev zavoda.

Kontakta oseba: Anja Jamšek Furlan, anja.jamsek.furlan@lu-ajdovscina.si, 05 366 47 52, 051 202 628

–  Direktorica

Strokovni organi zavoda so:

–  Andragoški zbor (sestavljajo ga zaposleni strokovni delavci v javni organizaciji in zunanji sodelavci, če v tekočem koledarskem letu izvedejo najmanj 100 ur organiziranega izobraževalnega dela oziroma dejavnosti),

–  Strokovni aktiv (sestavljajo delavci iz posameznega izobraževalnega programa za odrasle oziroma dejavnosti).

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

Eva Mermolja, mag. medkult. menedž., dipl. ekon., direktorica
Tel.: (05) 366 47 51
Elektronska pošta: eva.mermolja@lu-ajdovscina.si  

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Naslov: LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA, Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja družbe:

 1. a) Državni predpisi
 1. b) Druge povezave na državne registre:
 1. c) Področna zakonodaja:

Glavni predpisi z delovnega področja zavoda

    • Zakon o zavodih,
    • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
    • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
    • Zakon o javnih naročilih,
    • Zakon o delovnih razmerjih,
    • Zakon o javnih uslužbencih,
    • Zakon o javnih financah,
    • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
    • Zakon o računovodstvu,
    • Zakon o varstvu osebnih podatkov,
    • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS,
    • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS,
    • Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS.

   Predpisi EU:

   Predpisi lokalnih skupnosti:

   Strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih:

   2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

     • Odločanje o zahtevi do dostopa do informacij  javnega značaja,
     • Odločanje o zahtevi do dostopa do poslovne skrivnosti.

    2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o zaposlenih delavcih

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o vzdrževanih družinskih članih

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah in ugotovljenih poklicnih boleznih

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o iskalcih zaposlitve

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o plačah, potnih nalogih in drugih mesečnih izplačilih

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o izrabi delovnega časa

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o poslovnih partnerjih, kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih in o potencialnih poslovnih partnerjih

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o uporabi mobilnega telefona, avtomobila oz. Drugih sredstev, danih v uporabo, in uporabe parkirnih mest

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o prejeti in poslani pošti

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o izvajanju strokovne prakse študentov, dijakov in štipendistov

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o delovni uspešnosti zaposlenih

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o ugotavljanju alkohola, drog in drugih nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o prejetih in izdanih računih

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o članih sveta zavoda in članih andragoškega zbora

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o udeležencih izobraževanja odraslih

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o zunanjih izvajalcih

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov o spletnih prijavah na novice zavoda in organizacijskih enot

    Evidenca dejavnosti obdelave podatkov iz dovoljenj za fotografiranje in uporabo fotografij

    Evidenca o zaposlenih

    Evidenca podatkov o udeležencih izobraževanja

    Evidenca zunanjih strokovnih sodelavcev LU

    Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji)

    Evidence kandidatov, ki so opravljali OŠ za odrasle

    Evidenca kandidatov, ki so opravljali srednješolske programe

    Evidence izdanih spričeval in drugih javno veljavnih listin

     

    2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

      • Letni program dela in letno poročilo
     1. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

     Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

     Dostop prek spleta
     Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.lu-ajdovscina.si.

     Fizični dostop
     Na lokaciji Ljudske univerze Ajdovščina: Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina

     Uradne ure:
     ponedeljek–petek, od 8. do 16. ure

     Dostop za ljudi s posebnimi potrebami

     V skladu s 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami, in sicer je možen dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički.

     Prosilci se lahko zglasijo osebno na sedežu zavoda, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oziroma ustno obrazložimo.

     Delni dostop
     V skladu z: Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

      

     1. Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja

     Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

     Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

     1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
     2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
     3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
     4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
     5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
     6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
     7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
     8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
     9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
     10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
     11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
     12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

      

     1. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

     Zaradi neznatnega števila zahtev po informacijah javnega značaja seznama ni mogoče oblikovati.

      

      

      

     Eva Mermolja,

     direktorica

     Dostopnost