Skrbimo za kakovost po modelu POKI

Ponudimo Odraslim Kakovostno Izobraževanje

Kakovost storitev in zadovoljstvo udeležencev, partnerjev, zaposlenih Ljudske univerze Ajdovščina nam je izrednega pomena in je naša konkurenčna prednost.

V organizaciji delujeta komisija za kakovost in  svetovalka za kakovost, ki načrtno presojata kakovost po modelu samoevalvacije PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE – POKI.

Z vključitvijo v nacionalni razvojni projekt POKI smo:

Z

spoznali načine sistematičnega presojanja kakovosti,

Z

dobili objektiven pogled v kakovost lastnega dela,

Z

spoznali nove možnosti za razvijanje kakovosti in uvajanje izboljšav z namenom še večje pozitivne prepoznavnosti naše ustanove

Zavedamo se pomena zagotavljanja kakovosti dela in samoevalvacije za sprejemanje odločitev o prihodnjem razvoju naše izobraževalne organizacije, zato z načrtnim razvojem kakovosti na področjih različnih kazalnikov nadaljujemo tudi po zaključku projekta. Vedno smo lahko še boljši, zato je skrb za kakovost proces, ki se nikoli ne konča. Osrednje vodilo zavoda, način dela in razmišljanja zaposlenih je, da skušamo širši javnosti nuditi kvalitetne informacije o možnostih izobraževanja in svetovati z namenom vseživljenjskega učenja. Našim udeležencem izobraževalnih programov, predavateljem, zaposlenim, partnerjem se trudimo zagotavljati najboljše programe, pogoje za delo, osebnostno in strokovno rast.

Zato lahko rečemo, da nam kakovost pomenijo:

Z

doseženi cilji v skladu z Letnim delovnim načrtom zavoda,

Z

zadovoljstvo udeležencev programov, partnerjev in zaposlenih,

Z

bogata ponudba izobraževalnih programov za različne skupine ljudi, v skladu s smernicami Evropske unije, Republike Slovenije in potrebami lokalne skupnosti

Z

povezanost s številnimi partnerji iz lokalnega in širšega okolja (gospodarstvo, šolstvo in ostale institucije),

Z

strokovni, izkušeni organizatorji izobraževanja in predavatelji, ki izpopolnjujejo in nadgrajujejo svoje znanje,

Z

dobri dosežki, znanje udeležencev,

Z

prijazen odnos do udeležencev, upoštevanje posameznika in vspodbudno učno okolje,

Z

izvajanje samoevalviranja lastnega dela in načrta vpeljava izboljšav,

Z

razvoj, usmerjenost v prihodnost.

KOMISIJA ZA KAKOVOST

Eva Mermolja

Eva Mermolja

Predsednica

Helena Furlan

Helena Furlan

Svetovalka za kakovost

ČLANI KOMISIJE

Neja Fakin, mag. Anja Jamšek Furlan, Maja Lemut, Dejan Suban, Dragica Egaver, Marko Rondič 

S pomočjo različnih metod kot so anketiranje, analiza dokumentacije, intervju, zgledovanje in drugo člani komisije ugotavljajo kje smo dobri, kaj bi na področju izobraževanja odraslih lahko izboljšali. Na podlagi ugotovitev si nato zastavimo Akcijski načrt za razvoj kakovosti v nekem obdobju in skladno s predpisano zakonodajo skrbimo za:

obravnavanje vprašanj kakovosti znotraj organizacije, izvajanje samoevalvacije na različne načine ter po različnih metodah in poročanje o izvedenem delu,

izobraževanje zaposlenih za samoevalvacijo,

zapis notranjega sistema kakovosti v temeljnih strateških dokumentih ljudske univerze in

dobre komunikacijske poti ter prenos informacij med zaposlenimi, partnerji, udeleženci in javnostjo

SVETOVALEC ZA KAKOVOST

Komisiji in celotnemu kolektivu je pri odločanju in načrtovanju dejavnosti v zvezi s kakovostjo v pomoč svetovalka za kakovost, ki se je usposobila v projektu SVETOVALEC ZA KAKOVOST 2011.

Svetovalec za kakovost je strokovno usposobljena oseba, ki na Ljudski univerzi Ajdovščina svetuje vsem zaposlenim, predavateljem in vodstvu zavoda v procesih vodenja in razvijanja kakovosti. Svetovalec za kakovost opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih.

Svetovalec za kakovost je občasno vključen tudi v omrežje svetovalcev za kakovost, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije (ACS). Namen omrežja za kakovost je usposabljati svetovalce za kakovost, ki bodo lahko profesionalno svetovali na področju presojanja in razvijanja kakovosti in se bodo znotraj omrežja povezovali, si izmenjevali izkušnje, skupaj razvijali instrumente za presojanje kakovosti in skrbeli za permanentno usposabljanje.

Helena Furlan

Helena Furlan

Svetovalka za kakovost

Dostopnost