Začetna integracija priseljencev

Začetna integracija priseljencev (ZIP) 

Initial Integration of Immigrants

KONTAKTNA OSEBA

Anka Zajc

Organizatorka izobraževanja

 

anka.zajc@lu-ajdovscina.si

051 439 717

Uradne ure:

ponedeljek-petek, 8.00-16.00

Program začetna integracija priseljencev – ZIP 2023

Ljudska univerza Ajdovščina izvaja javno veljavni program Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki  je namenjen državljanom tretjih držav.

Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev (ZIP) je program učenja slovenskega jezika za priseljence, državljane tretjih držav, ki vključuje tudi vsebine spoznavanja slovenske družbe.

Izvajanje programa sofinancirata EU iz Sklada za azil, migracije in vključevanje in Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

Izobraževalni program je bil oblikovan na Andragoškem centru Slovenije, sprejel ga minister za šolstvo in šport (Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Začetna integracija priseljencev, Uradni list RS, št. 57/2011).

Cilji programa/

izobraževanja

The goals of program/education

Cilji izobraževanja so: 

  • udeležencem zagotoviti znanje slovenskega jezika, družbene ureditve in zakonodaje ter  poznavanja kulture (tradicija, prazniki, …),  
  • udeležencem zagotoviti integracijo v okolje – znanje potrebno za delo in življenje v slovenski družbi,  
  • udeležence pripraviti za uspešno opravljanje izpita iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni (A2/B1 po SEJO). 

Obseg in trajanje programa/number of hours

 180 ur/hours

Ker program traja skoraj 5 mesecev, kandidatom svetujemo, da se vpišete šele takrat, ko imate čas in ko nameravate izobraževanje redno obiskovati. V programu morate biti prisotni najmanj 80% (144) ur.

Tečaj poteka 2 do 4 krat na teden po 4 šolske ure (3 polne ure).

Informativna prijava/

First registration for enrolment

Izpolnite informativno prijavo s klikom na spodnji gumb.

Po prejemu informativne prijave vas bomo povabili k OSEBNEMU vpisu, za katerega potrebujete Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu, ki ga pred tem pridobite na upravni enoti (glede na vaš kraj bivanja).

Na podlagi umestitvenega testa in pogovora s svetovalko bomo ocenili vaše predznanje in pripravili osebni izobraževalni načrt.

You can apply for the free Slovenian language course if you already have a certificate issued by the Administrative Unit. You can apply via the online application form https://prijave.snipi.si/jediyhjkEQ

Courses are usually held 2 or 4 times a week for 4 school hours.

After submitting the online application form, you will be invited to enrol and take a test of your Slovenian language skills within 1 month. You must come in person and bring a certificate from the administrative unit with you. We will give you more information about the ZIP course when you enrol.

Program je brezplačen/ The program is free of charge 

Program je brezplačen za udeležence, tujce, ki niso državljani Evropske unije in so imetniki potrdila za brezplačno udeležbo v programu.  Potrdilo izda pristojna upravna enota na podlagi podanega zahtevka za brezplačno učenje slovenščine v skupnem obsegu največ 180 ur. Svetujemo, da se pravočasno dogovorite za prevzem potrdila na upravni enoti kjer bivate.

Stroške programa krijeta Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje.  

 Več: Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/1258/16 in 70/21) – povezava na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5966

Pogoji za dokončanje posameznega modula programa / Conditions for completing each module of the program 

Pogoji za dokončanje so:

–       aktivno sodelovanje pri načrtovanju individualnega izobraževalnega načrta;

–       aktivno sodelovanje v programu in izdelava osebne zbirne mape;

–       napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu (napredovanje posameznika oceni učitelj);

–       80-odstotna udeležba pri organiziranem izobraževanju.

Za vsakega posameznika v programu se preverja in ocenjuje doseganje znanj, ki so opredeljena s programom. Preverjanje poteka sproti in skozi celotno trajanje programa (pisni izdelki, govorni nastopi, povzetki, samoevalvacija znanja, vmesni testi, napredek posameznika in njegovo sodelovanje). V ta namen udeleženec tekom udeležbe v programu oblikuje osebno zbirno mapo, ki jo učitelj/ica oceni po zaključku začetnega modula in po zaključku nadaljevalnega modula.

V skladu z Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/1258/16 in 70/21) – povezava na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5966, se ob zaključku programa izvede tudi interno preverjanje in ocenjevanje znanja (pisno in ustno). Interno preverjanje in ocenjevanje znanja ni enako kot opravljanje Izpita iz znanja slovenščine kot drugi in tuji jezik na različnih ravneh.

Udeleženec po končanem programu prejme javno veljavno potrdilo o udeležbi.

Kdor izpolnjuje pogoj 80% (144 ur) prisotnosti na izobraževanju, lahko na pristojni upravni enoti zaprosi za potrdilo za brezplačno opravljanje Izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni A2 B1.

Izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni A2 B1 

Exam in knowledge of the Slovenian language at basic level A2 B1 

Če ste program obiskovali najmanj 80 % ur (144 ur), ste po zaključenem programu upravičeni do Potrdila upravne enote, na podlagi katerega se prijavite za  brezplačni prvi preizkus znanja slovenskega jezika na osnovni ravni A2 B1.  

Izpite izvajamo na Ljudski univerzi Ajdovščina in tudi drugi pooblaščeni izpitni centri. Seznam vseh najdete na povezavi: 

https://centerslo.si/izpiti/roki-izpitov/prijava/roki-izpitov-zunanjih-izvajalcev/. 

Če niste upravičeni do brezplačnega učenja slovenščine?

Na Ljudski univerzi Ajdovščina zagotavljamo številne možnosti za učenje slovenskega jezika. Preverite ponudbo programov učenja slovenščine za tujce: anka.zajc@lu-ajdovscina.si.

Dostopnost