Začetna integracija priseljencev

Začetna integracija priseljencev (ZIP) 

Initial Integration of Immigrants

KONTAKTNA OSEBA

Helena Furlan

Organizatorka izobraževanja

 

helena.furlan@lu-ajdovscina.si

051 439 717

Uradne ure:

ponedeljek-petek, 8.00-16.00

Program začetna integracija priseljencev – ZIP 2023

Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev (ZIP) je program učenja slovenskega jezika za priseljence, državljane tretjih držav, ki vključuje tudi vsebine spoznavanja slovenske družbe.

Ljudska univerza Ajdovščina izvaja javno veljavni program Začetna integracija priseljencev (ZIP), ki  je namenjen državljanom tretjih držav. Na lokaciji Stritarjeva ulica 1a v Ajdovščini bomo izpeljali program za predvidoma 5 skupin (do 15 udeležencev v skupini).

Nekaj skupin v našem okolju bo izpeljal tudi Veris, Ljubljana. 

Izvajanje programa sofinancirata EU iz Sklada za azil, migracije in vključevanje in Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

Izobraževalni program je bil oblikovan na Andragoškem centru Slovenije, sprejel ga minister za šolstvo in šport (Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Začetna integracija priseljencev, Uradni list RS, št. 57/2011).

 

Cilji programa/

izobraževanja

The goals of program/education

Cilji izobraževanja so: 

 • udeležencem zagotoviti znanje slovenskega jezika, družbene ureditve in zakonodaje ter  poznavanja kulture (tradicija, prazniki, …),  
 • udeležencem zagotoviti integracijo v okolje – znanje potrebno za delo in življenje v slovenski družbi,  
 • udeležence pripraviti za uspešno opravljanje izpita iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni (A2/B1 po SEJO). 

Obseg in trajanje porgrama/number of hours

60, 120 ali/or 180 ur/hours

Ker program traja skoraj 5 mesecev, kandidatom svetujemo, da se vpišete šele takrat, ko imate čas in ko nameravate izobraževanje redno obiskovati (da boste v programu prisotni najmanj 80%).  Ko boste program obiskovali prosimo, da nas sproti – takoj obvestite o svoji odsotnosti. 

Informativna prijava/

First registration for enrolment

Če se želite vključiti v izobraževanje, morate izpolniti zahteve in slediti postopku:

1 -Najprej izpolnite informativno prijavnico.

2 – Po prejemu informativne prijave vas bomo povabili k OSEBNEMU vpisu, ki poteka na točno določene URADNE DNI.

First registration for enrolment and testing your pre-knowledge

You can apply for the free Slovenian language course if you already have a certificate issued by the Administrative Unit. You can apply online via the online application form. 

Courses are usually held 2 or 3 times a week for 4 school hours. The courses are

 • intended only for Slavic speakers (Bosnian speakers, Russian speakers, Serbian speakers, Ukrainian speakers) or
 • intended only for other speakers.

After submitting the online application form, you will be invited to enrol and take a test of your Slovenian language skills within 1 month. You must come in person and bring a certificate from the administrative unit with you. We will give you more information about the ZIP course when you enrol.

Osebni vpis/

Personal registration

Če želite obiskovati brezplačni program Začetna integracija priseljencev, morate ob vpisu:

 1. predložiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu, ki ga pravočasno pridobite na upravni enoti (glede na vaš kraj bivanja),
 2. imeti osebni dokument z EMŠO številko,
 3. opraviti uvodni pogovor z organizatorko Heleno Furlan in izpolniti vpisni list/ APPLICATION FORM,
 4. pripraviti osebni izobraževalni načrt,
 5. opraviti testiranje predznanja za razvrstitev v ustrezno skupino (glede na predznanje).

V začetni modul programa ZIP (60 ur) se vključujejo odrasli priseljenci, ki so stari 16 let in več in so pismeni v latinici.

V nadaljevalni modul programa ZIP (120 ur) se vključujejo odrasli priseljenci, ki so stari 16 let in več in so se že udeležili začetnega modula ZIP oziroma 60-urnega tečaja slovenskega jezika in so ga uspešno zaključili. V nadaljevalni modul se vključujejo tudi drugi odrasli priseljenci, ki se sporazumevajo v slovenščini na ravni, opisani v dokumentu Preživetvena raven v slovenščini (Pirih Svetina et al., 2004).

Uradni dnevi za vpis

Official days for registration

N
četrtek, 22. junij 2023
N
petek, 23. junij 2023
N
torek, 27. junij 2023
N
sreda, 28. junij 2023
N
četrtek, 29. junij 2023
N
torek, 4. julij 2023
N
torek, 6. julij 2023

Ostali datumi/uradni dnevi za vpis v juliju in avgustu

Ostale datume/ uradne dneve za vpis v juliju in avgustu bomo objavili naknadno. Svetujemo, da se takrat vpišete tisti, ki nameravate s tečajem aktivno začeti v jeseni 2023.

Kako in kdaj se odločiti za vpis?/ How and when to decide on personal registration? 

Svetujemo, da v informativni prijavi navedete kdaj bi radi začeli s programom.  

Ko pridete osebno na VPIS – od tistega datuma naprej, ste se v dveh mesecih dolžni vključiti v izobraževanje (datum pričetka vam sporočimo pravočasno).  

Zato se lahko še pred VPISOM posvetujete z nami in odločite,kdaj imate čas, da boste tečaj redno obiskovali in se boste lahko zavzeto posvetili učenju tudi doma.  

After personal registration/ enrolment, you can expect your course to start within two months. If you know that you will not be able to attend the course in the next two months, please submit your application form later. 

Pričetek in izvedba izobraževanja/Beginning and implementation of education

 

Na podlagi zbranih informacij  in glede na možnosti izvajalca, bomo vsakega kandidata razvrstili v ustrezno skupino ter ga seznanili kam je razporejen.

V roku najkasneje do dveh mesecev po vpisu bo vsak prejel pisno vabilo z vsemi potrebni informacijami in pričel s programom. 

Program se izvaja v obsegu 180 ur ali v dveh delih (najprej 60 in nato še + 120 ur), odvisno od vašega Potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu. 

Program se bo izvajal na sedežu Ljudske univerze Ajdovščina, Stritarjeva ulica 1a, 5270 Ajdovščina.  

Program bo potekal 2 do 3-krat tedensko po 4 ure dopoldan ali popoldan.  

Med izobraževanjem vam bodo podporo in učne nasvete nudili učitelji in organizatorka izobraževanja.

Program je brezplačen/ The program is free of charge 

Program je brezplačen za udeležence,  tujce, ki niso državljani Evropske unije in so imetniki potrdila za brezplačno udeležbo v programu.  Potrdilo izda pristojna upravna enota na podlagi podanega zahtevka za brezplačno učenje slovenščine v skupnem obsegu največ 180 ur. 

Svetujemo, da se pravočasno dogovorite za prevzem potrdila na upravni enoti (kjer bivate).  

 

Več: Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/1258/16 in 70/21) – povezava na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5966

 

Pogoji za dokončanje posameznega modula programa / Conditions for completing each module of the program 

Pogoji za dokončanje so:

 • aktivno sodelovanje pri načrtovanju individualnega izobraževalnega načrta;
 • aktivno sodelovanje v programu in izdelava osebne zbirne mape;
 • napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu (napredovanje posameznika oceni učitelj);
 • 80-odstotna udeležba pri organiziranem izobraževanju.

Zaključek in javno veljavno potrdilo o udeležbi/ Conclusion and publicly valid certificate of participation 

Program uspešno zaključi in pridobi javno veljavno potrdilo o udeležbi, kdor aktivno:

 • sodeluje v programu in izdela osebno zbirno mapo,
 • sodeluje pri načrtovanju in uresničevanju individualnega izobraževalnega načrta,
 • napreduje glede na individualni izobraževalni načrt.

Za vsakega posameznika v programu se preverja in ocenjuje doseganje znanj, ki so opredeljena s programom. Preverjanje poteka sproti in skozi celotno trajanje programa (pisni izdelki, govorni nastopi, povzetki, samoevalvacija znanja, vmesni testi, napredek posameznika in njegovo sodelovanje). V ta namen udeleženec tekom udeležbe v programu oblikuje osebno zbirno mapo, ki jo učitelj/ica oceni po zaključku začetnega modula in po zaključku nadaljevalnega modula.

V skladu z Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/1258/16 in 70/21) – povezava na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5966, se ob zaključku programa izvede tudi interno preverjanje in ocenjevanje znanja (pisno in ustno). Interno preverjanje in ocenjevanje znanja ni enako kot opravljanje Izpita iz znanja slovenščine kot drugi in tuji jezik na različnih ravneh.

Udeleženec po končanem programu prejme javno veljavno potrdilo o udeležbi.

Kdor izpolnjuje pogoj 80% (144 ur) prisotnosti na izobraževanju, lahko na pristojni upravni enoti zaprosi za potrdilo za brezplačno opravljanje Izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni (A1/B2).

Izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni A2 B1 

Exam in knowledge of the Slovenian language at basic level A2 B1 

Če ste program obiskovali najmanj 80% ur (144 ur), ste po zaključenem programu upravičeni do Potrdila upravne enote, na podlagi katerega se prijavite za  brezplačni prvi preizkus znanja slovenskega jezika na osnovni ravni A2 B1.  

Izpite izvajamo na Ljudski univerzi Ajdovščina in tudi drugi pooblaščeni izpitni centri. Seznam vseh najdete na povezavi: 

https://centerslo.si/izpiti/roki-izpitov/prijava/roki-izpitov-zunanjih-izvajalcev/. 

Več o programu ZIP/More about the ZIP program

 

Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev – ZIP je izobraževalni program za učenje slovenščine za priseljence državljane tretjih držav. V program učenja slovenščine so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

Program obsega skupaj 180 ur in dva modula: začetni (60 ur) in nadaljevalni modul (120 ur).  

Kratek vsebinski povzetek programa 

1 – Začetni modul programa ZIP omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi nove države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji. Vsebinsko in nivojsko je povezan z nadaljevalnim modulom.

Znanje in védenje, predvidoma doseženo v začetnem modulu, je na ravni, ki je opisana v dokumentu Preživetvena raven v slovenščini (Pirih Svetina et al., 2004)

60-urni začetni modul je sestavljen iz sedmih vsebinskih področij. 

0. Uvod v izobraževanje 

I. Osebna identiteta 

1. sklop: Predstavljanje in pozdravljanje 

2. sklop: Stik z novo deželo, Slovenija in njeni prebivalci 

II. Stanovanje in bivanje, družina in dom 

1. sklop: Družina 

2. sklop: Stanovanje in bivanje 

III. Trg dela in delovno mesto 

1. sklop: Iskanje dela 

2. sklop: Na delu 

3. sklop: Ob delu (Zlasti v povezavi s pravicami) 

IV. Zdravje in socialna varnost 

1. sklop: Zdravje 

2. sklop: Socialna varnost 

V. Izobraževanje 

1. sklop: Predhodna izobrazba 

2. sklop: Vseživljenjsko učenje 

3. sklop: Šolanje otrok 

VI. Javno življenje v Sloveniji 

VII. Slovenska zgodovina, kultura, ustavna ureditev 

 

2 – Nadaljevalni modul programa ZIP omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o družbi, življenju, zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države sprejema. Znanje in védenje, predvidoma doseženo v modulu, je na ravni A2, kot je opisana v dokumentu Skupni evropski jezikovni okvir (za udeležence, ki so po začetnem modulu dosegli raven A1.1) oz. B1 (za ostale).

120-urni nadaljevalni modul  je sestavljen iz desetih vsebinskih področij in uvodnega modula

0. Uvod v izobraževanje 

1. sklop: Predstavitev programa in poteka izobraževanja 

2. sklop: Izkušnje udeležencev z učenjem in z učenjem Slovenščine 

I. Osebna identiteta 

1. sklop: Predstavljanje, spoznavanje 

2. sklop: Življenje v novi deželi 

3. sklop: Moje življenje, delo in interesi 

II. Družina in dom 

1. sklop: Družina v novem okolju 

2. sklop: Stanovanje in bivanje 

3. sklop: Najem bivališča 

III. Delo in poklic, trg dela 

1. sklop: Iskanje zaposlitve 

2. sklop: Na delu in ob delu 

3. sklop: Poklici v družbi 

IV. Zdravje in socialna varnost 

1. sklop: Zdravje in higiena 

2. sklop: Zdravje otrok 

3. sklop: Socialna varnost 

4. sklop: Človekove pravice 

V. Izobraževanje 

1. sklop: Predhodna izobrazba in njeno priznavanje 

2. sklop: Vseživljenjsko učenje 

3. sklop: Šolanje otrok 

VI. Javno življenje 

1. sklop: Javne ustanove 

2. sklop: Storitve 

3. sklop: Družabno življenje 

VII. Ekonomika 

1. sklop: Naročanje hrane in pijače 

2. sklop: Nakupovanje 

VIII. Okolje in prostor 

1. sklop: Naravno okolje, rastline in živali 

2. sklop: Čas in vreme 

3. sklop: Orientacija v prostoru, promet 

IX. Slovenska družba in ustavna ureditev 

1. sklop: Mediji 

2. sklop: Slovenija in Evropska unija 

3. sklop: Družbena ureditev in zakonodaja 

X. Slovenska kultura, zgodovina in tradicija 

1. sklop: Zemljepis in zgodovina 

2. sklop: Slovenska kultura in kulturne ustanove 

3. sklop: Slovenska tradicija, prazniki in praznovanja 

First registration for enrolment and testing your pre-knowledge

You can apply for the free Slovenian language course if you already have a certificate issued by the Administrative Unit. You can apply online via the online application form. 

Courses are usually held 2 or 3 times a week for 4 school hours. The courses are

 • intended only for Slavic speakers (Bosnian speakers, Russian speakers, Serbian speakers, Ukrainian speakers) or
 • intended only for other speakers.

After submitting the online application form, you will be invited to enrol and take a test of your Slovenian language skills within 1 month. You must come in person and bring a certificate from the administrative unit with you. We will give you more information about the ZIP course when you enrol.

 

After enrolment, you can expect your course to start within two months. If you know that you will not be able to attend the course in the next two months, please submit your application form later.

Dostopnost