Letni program izobraževanja odraslih v Občini Ajdovščina za leto 2019

V sklopu programa smo izvajali:

 • Karierno svetovanje in delavnice za mlade,
 • Programe računalniškega digitalnega opismenjevanja za starejše in brezposelne,
 • Programe za dvig temeljnih kompetenc prebivalstva,
 • Center medgeneracijskega učenja Ajdovščina,
 • Programe usposabljanja v učnem centru na Brjah.

Informacije 05 366 47 50 ali .

Program/projekt

Program za mlade v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih v Občini Ajdovščina

Naročnik/financer

Občina Ajdovščina

Glavni cilj/namen

Glavni namen programa je izvajanje predavanj in delavnic, s katerimi smo mlade med 15. in 34. letom starosti spodbudili k razvijanju svojih kompetenc, spretnosti in znanj za dosego individualnih ciljev, ki jih potrebujejo za razvoj v avtonomne, aktivne in družbeno odgovorne odrasle v lokalni skupnosti.

Cilji programa, ki hkrati zasledujejo cilje Strategije za mlade Občine Ajdovščina za obdobje 2019– 2023, so:

 • okrepitev kompetenčne opremljenosti mladih,
 • spodbujanje zaposlovanja mladih,
 • izboljšanje pogojev za socialno vključenost mladih.

Realizirane aktivnosti

Od februarja do junija 2019 se je zvrstilo 8 brezplačnih predavanj/ delavnic: Reci drogi ne, Življenje skozi oči vrhunskega športnika in pedagoga, Pusti domišljiji prosto pot, Delo v tujini, Ostani v ritmu, Kaligrafija na prostem, Mednarodno prostovoljstvo in medkulturni dialog, Programiranje mikrokontrolerjev.

Kazalniki

Št. ur: 16 ur

Št. udeležencev: 85

 

Program/projekt

Programi za dvig temeljnih kompetenc v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih v Občini Ajdovščina

Naročnik/financer

Občina Ajdovščina

 

Cilj projekta je bil organizirati neformalne izobraževalne programe za izboljšanje temeljnih kompetenc odraslih, s poudarkom na besedilnih in jezikovnih spretnostih ter razvijanju računalniške in digitalne pismenosti. Z izvedbo teh programov smo povečali vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšali kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb trga dela, večje možnosti zaposljivosti, mobilnosti, osebnega razvoja in boljše vpetosti v sodobno družbo. 

Realizirane aktivnosti

Izvedli smo 12 programov, in sicer tečaj angleškega jezika (1. stopnja), tečaj italijanskega jezika (1. stopnja), 20-urni začetni tečaj angleškega jezika, 20-urni nadaljevalni tečaj angleškega jezika, 20-urni tečaj nemškega jezika, 20-urni tečaj slovenskega jezika, nadaljevalni tečaj računalništva (1. skupina), nadaljevalni tečaj (2. skupina), tečaj računalništva 1. stopnja, tečaj računalništva 2. stopnja, tečaj računalništva 3. in 4. stopnja in 20-urni tečaj digitalne fotografije.

Kazalniki

Število tečajev: 12

Trajanje posameznih tečajev: 20 ur

Število udeležencev: 187 udeležencev (16 udeležencev na skupino)

 

Program/projekt

Center medgeneracijskega učenja v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih v Občini Ajdovščina

Naročnik/financer

Občina Ajdovščina

Glavni cilj/namen

Glavni cilji projekta so bili:

 • izvajanje programov vseživljenjskega in medgeneracijskega učenja v občini na različnih lokacijah (tudi v manjših krajih in vaseh),
 • spodbujanje občanov k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje in vključevanje prostovoljcev v dejavnosti partnerskih organizacij,
 • s povezovanjem generacij smo ustvarjali spodbudno okolje za ohranjanje tradicionalnih in specifičnih ekoloških, zelenih znanj in veščin ter za varovanje naravnih vrednot in kulturne krajine.

Realizirane aktivnosti

V letu 2019 smo izvajali in organizirali:

 • programe medgeneracijskega učenja: Aktivno druženje sosednjih vasi, Modrost zgodbe zate in zame, Zdravo za nas in naravo, Telovadba za možgane, Blagor ženskam, Učni urbani vrt in študijski krožek klekljanja;
 • razstave, ki so bile v avli Ljudske univerze Ajdovščina so mesečno predstavile različne umetnike iz Ajdovščine in njene širše okolice.

Kazalniki

Št. ur: 480

Št. programov: 6

Št. udeležencev: 133 udeležencev (22 udeležencev na program)

Št. razstav: 12

 

Program/projekt

Učni center Brje v okviru Letnega programa izobraževanja odraslih v Občini Ajdovščina

Naročnik/financer

Občina Ajdovščina

Glavni cilj/namen

Cilj predavanj in delavnic je bil, da udeleženci pridobijo teoretična ter praktična znanja s področja pridelave in predelave sadja. Pridobljena znanja so udeleženci lahko uporabili pri pridelavi in predelavi za lastne potrebe ali pri razvoju kmetijske dejavnosti. Program je prispeval k večji ozaveščenosti o pomenu lastne pridelave in predelave, možnosti razvoja dejavnosti na kmetiji ter prispeval k večji samooskrbi in razvoju dejavnosti na kmetijah.

Realizirane aktivnosti

V letu 2019 smo v Učnem centru Brje organizirali teoretične oz. praktične delavnice, ki so bile prilagojene predvsem letnim časom. Posvetili smo se pripravi tal za različno sadno drevje, gojenju in obrezovanju le-tega, spoznavali različna zelišča in možnosti uporabe v praksi, iz sezonskega sadja pa smo pripravljali marmelade in druge domače izdelke ter spoznavali tehnike sušenja sadja.

Kazalniki

Št. ur: 100

Št. delavnic: 17

Št. udeležencev: 385 udeležencev (22 udeležencev na delavnico)

Dostopnost