Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (TPK 2018 – 2022)

Ljudska univerza Ajdovščina je vodilni konzorcijski partner operacije Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022, ki jo financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija. V konzorciju sodelujeta še Idrijsko – Cerkljansko razvojna agencija in Micro Team.

Namen operacije je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Ciljna skupina javnega razpisa so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

 

Glede na zanimanje ciljne skupine razpisa izvajamo naslednje programe:

a. Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (v nadaljnjem besedilu: programi UŽU):

a1 UŽU Beremo in pišemo skupaj. Ciljna skupina so manj  izobraženi starši otrok v nižjih razredih osnovne šole.

a2 UŽU Most do izobrazbe. Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli, ki so se šolali deset let ali manj, in želijo nadaljevati šolanje ali se že izobražujejo.

a3 UŽU Moj korak Ciljna skupina so osebe, ki v vsakdanjih življenjskih situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti, za bolj samostojno in bolj kakovostno življenje pa potrebujejo tudi boljše obvladanje temeljnih spretnosti.

a4 UŽU Izzivi podeželja. Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli, ki so se šolali deset let ali manj, pretežno prebivalci podeželja, ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na podeželju (osebno dopolnilno delo ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

a5 UŽU Moje delovno mesto. Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli, ki so se šolali deset let ali manj, in želijo nadaljevati šolanje ali se že izobražujejo.

a6 UŽU Razgibajmo življenje z učenjem. Ciljna skupina so starejši odrasli, ki si želijo pridobiti znanje in usposobljenost za aktivno in uspešno urejanje svojega življenja in sodelovati v življenju skupnosti ter v preteklosti niso imeli dovolj priložnosti za izobraževanje.

a7 UŽU Knjige so zame. Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli v aktivni življenjski dobi, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske izobrazbe.

Programi UŽU so namenjeni zviševanju ravni pismenosti, pridobivanju temeljnih spretnosti, povezanih s pismenostjo, socialnih spretnosti in načel vseživljenjskega učenja, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

b. Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Cilj programa je sporazumevanje v slovenščini ter razumevanje jezikovne, kulturne in politične podobe slovenske družbe. V tem okviru udeleženci sistematično razvijajo sporazumevalne zmožnosti v slovenščini za delovanje na najrazličnejših področjih družbenega življenja, v poklicnem življenju in v izobraževanju. Ciljna skupina so govorci slovenščine kot neprvega jezika, ki imajo predznanje slovenščine na različnih ravneh, od popolnih začetnikov do izpopolnjevalcev, in so dosegli različne stopnje izobrazbe, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

c. Začetna integracija priseljencev

Cilj programa je pridobivanje znanja za sporazumevanje v slovenskem jeziku in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji. Ciljna skupina so priseljenci (tujci), ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji ali so v fazi pridobivanja dovoljenja, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

d. Računalniška pismenost za odrasle

Cilj programa je spodbujati in razvijati splošno računalniško pismenost. Ciljna skupina so odrasli, ki računalnika še niso uporabljali oziroma so računalniško pomanjkljivo pismeni in si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

e. Neformalni izobraževalni programi za odrasle (v nadaljnjem besedilu: NIPO) za:

e1 sporazumevanje v slovenskem jeziku

e2 sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh:

– A1 (preživetvena raven)

– A2 (vmesna raven),

– B1 (sporazumevalni prag),

– B2 (višja raven),

– poslovna konverzacija B2 (višja raven),

– konverzacija B1(sporazumevalni prag),

– osvežitveni tečaj A1 (preživetvena raven),

– osvežitveni tečaj A2 (vmesna raven),

– osvežitveni tečaj B1 (sporazumevalni prag) in

– osvežitveni tečaj B2 (višja raven)

e3 pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti, ki vključujejo:

– matematične kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,

– finančno pismenost,

– učenje učenja,

– socialne in državljanske kompetence,

– samoiniciativnost in podjetnost,

– odnos in odgovornost do dela, upravljanje s časom ipd.,

– kulturno zavest in izražanje,

– medgeneracijsko učenje in sodelovanje (mentorstvo, skupnostno učenje, ipd.),

– trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo,

– zdrav življenjski slog ipd.

e4 pridobivanje digitalnih kompetenc, ki obsegajo:

– WORD (osnovna in nadaljevalna raven),

– EXCEL (osnovna in nadaljevalna raven),

– POWER POINT ipd. (osnovna in nadaljevalna raven) in

– uporabo računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, mobilnega telefona in drugih digitalnih naprav).

f. Programi za uporabo načel HACCP

HACCP – angleška kratica za Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk; je mednarodna metoda zagotavljanja varne hrane.

g. Programi priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
h. Programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika
i. Programi priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov
j. Programi priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL

ECDL – angleška kratica za  European Computer Driving Licence opredeljuje certifikat, ki ga podeljuje Fundacija ECDL, ki pokriva osnovna računalniška znanja.

k. Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka
l. Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter potrjevanje izpitov:

Za udeležence programov NPK, programov priprave na izpite iz slovenskega in tujih jezikov, programov ECDL ter programov priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka se bo sofinanciralo tudi stroške za enkratno preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter opravljanje izpitov, in sicer za:

l1 preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri izvajalcih, ki so vpisani v register izvajalcev pri Državnem izpitnem centru.

Izpite po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik pri pooblaščenih izvajalcih Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani:

l2 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni

l3 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na višji ravni

l4 izpit po javnoveljavnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik na ravni odličnosti.

l5 izpite za pridobitev certifikata iz tujega jezika pri pooblaščenih izvajalcih Državnega izpitnega centra:

Izpite za pridobitev Evropskega računalniškega spričevala ECDL pri pooblaščenih izvajalcih Slovenskega društva Informatika:

l6 izpit za modul osnovnega programa ECDL,

l7 izpit za modul nadaljevalnega programa ECDL,

l8 izpit za modul programa ECDL CAD,

l9 izpit za program e-Citizen

l10 strokovna izpita iz upravnega postopka pri Ministrstvu za javno upravo.

Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Vsi programi so brezplačni. Operacijo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si). Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Za več informacij in prijavo pišite na alenka.magajne@lu-ajdovscina.si ali pokličite na 05 366 47 50, 041 437 785.

Javni poziv za izbor izvajalcev

Termini izobraževalnih programov 2020

Termini izobraževalnih programov 2021

Termini izobraževalnih programov 2022

Termini izobraževalnih programov 2019

Termini izobraževalnih programov 2018

Dostopnost