SVETOVANJE ZAPOSLENIM NA GORIŠKEM 2016-2022

Za koga?

Za vse zaposlene, ki potrebujejo nasvet ali informacijo o izobraževanju, prekvalifikaciji, osebnem ali poklicnem razvoju.

Zakaj?
  • pomagali vam bomo poiskati izobraževanja in usposabljanja, ki bodo zadovoljila vaše želje in potrebe
  • pomagali vam bomo pri načrtovanju poklicne poti
  • ovrednotili bomo vaša znanja
  • pomagali vam bomo poiskati informacije o možnostih sofinanciranja posameznih izobraževanj in usposabljanj.
Kdo vam svetuje?

Mag. Anja Jamšek Furlan

Svetovanje poteka osebno na Ljudski univerzi Ajdovščina, vsak dan od 8.00 do 16.00, po predhodnem dogovoru.

Za rezervacijo termina ali dodatne informacije lahko pokličete na 05 366 47 52 ali pišete na .

Več o projektu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v juliju 2016 na podlagi razpisa izbralo Ljudsko univerzo Nova Gorica kot nosilno organizacijo za izvedbo Informiranja in svetovanja ter Ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj od 2016 do 2022 v okviru Operativnega progama za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 za Severnoprimorsko regijo. Gre za šestletni projekt SVETOVANJE ZAPOSLENIM NA GORIŠKEM 2016-2022, s poudarkom na manj izobraženih.

Ljudska univerza Ajdovščina je partner v konzorciju za Goriško. Skupaj z ostalimi partnerji ŠC Nova Gorica in Posoškim razvojnim centrom aktivno izvajamo informiranje in svetovanje (po modelu ISIO). Vseživljenjsko učenje bomo približali čim večjemu številu zaposlenih v regiji (s poudarkom na nižje  izobraženih in manj usposobljenih), hkrati pa motivirali tudi delodajalce za vključevanje zaposlenih v izobraževanje.  Namen je  izboljšanje  kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Informirali in svetovali bomo pred vključitvijo v izobraževalni proces, med samim izobraževanjem in ob zaključku. Ob tem bomo izvajali postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, ki bodo posamezniku kot povratna informacija in spodbuda za nadaljnje izobraževanje, delodajalcu pa povratna informacija, s kakšnimi kadri razpolaga in kakšna znanja in kompetence podjetje potrebuje.

Z vključevanjem zaposlenih v postopke svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj podpiramo tudi cilje Evropskega programa za izobraževanje odraslih, kjer je še posebej poudarjen pomen svetovanja v izobraževanju odraslih v podjetjih, saj pomeni to za delodajalce dodatno spodbudo za sodelovanje pri učenju na delovnem mestu, kar ponovno deluje kot motiv za večje vključevanje zaposlenih v različne oblike vseživljenjskega učenja. Povezali smo se in sodelovali bomo s podjetji iz občin Ajdovščina in Vipava.  

Varujemo vaše podatke

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu v ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, kontaktne podatke, spol, starost, dokončana izobrazba, delovni status). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranke osebne podatke posredujejo prostovoljno. Pri tem jim zagotavljamo, da imajo kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Uporabnika osebnih podatkov sta Andragoški center Republike Slovenije ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Ljudski univerzi Ajdovščina vzpostavljena Zbirka osebnih podatkov o strankah. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva 1a, 5270 Ajdovščina. 

Operacijo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.2 IZBOLJŠANJE KOMPETENC ZAPOSLENIH ZA ZMANJŠANJE NESKLADIJ MED USPOSOBLJENOSTJO IN POTREBAMI TRGA DELA

Dostopnost