VEČGENERACIJSKI CENTER GORIŠKE – SVETLA STRAN ŽIVLJENJA

Namen in cilji projekta

Ljudska univerza Ajdovščina je skupaj z Ljudsko univerzo Nova Gorica in Posoškim razvojnim centrom uspešno kandidirala na javnem razpisu in v Ajdovščini, v obdobju od januarja 2017 – konca septembra 2021 izvaja projekt Večgeneracijski center (VGC) Goriške – Svetla stran življenja.

Sofinancirata ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad.
Glavni cilj projekta je nuditi vsebine izbranim ciljnim skupinam in na ta način prispevati k dvigu kakovosti življenja ter preprečiti zdrs v socialno izključenost in revščino.

Glavni cilji projekta

• poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenost;
• ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost;
• opolnomočiti ranljive ciljne skupine;
• vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine);
• okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski enoti idr.

Ciljne skupine

•    družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,
•    osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
•    starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
•    družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,
•    otroci in mladi s posebnimi potrebami,
•    migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
•    enostarševske družine,
•    invalidi.

Vsakodnevno v okviru Večgeneracijskega centra Goriške na več lokacijah v regiji potekajo brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti so zasnovane tako, da so čim bolj pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih spretnosti in znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja pripadnikov izbranih ciljnih skupin.

Večgeneracijski center Goriške predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin.

Dejavnosti centra so preventivne narave in so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. Vključitev uporabnikov v vse dejavnosti Večgeneracijskega centra Goriške je prostovoljna in brezplačna.

Vodilni partner: Ljudska univerza Nova Gorica
Ostala partnerja: Ljudska univerza Ajdovščina, Posoški razvojni center
Obdobje trajanja projekta: od 1.1.2017 – 30.9.2021

V Ajdovščini potekajo dejavnosti v prostorih Ljudske univerze Ajdovščina na Stritarjevi ulici 1a.

Povezali smo se z Občino Ajdovščina, Centrom za socialno delo Ajdovščina in drugimi institucijami. K sodelovanju vabimo vse organizacije, ki bi želele sodelovati na navedenem področju.

Doseženi kazalniki - rezultati projekta VGC GORIŠKE 2017 - 2021

Kot je bil namen operacije, smo v preteklih 4 letih vzpostavili večgeneracijski center, ki bo aktivno deloval tudi v letu 2021 in še pol leta po zaključku sofinanciranja projekta – do marca 2022. Center izvaja in bo izvajal uporabne preventivne programe za ciljne skupine, določene z razpisom.

Z redno in raznoliko promocijo smo vzpostavili prepoznavnost Večgeneracijskega centra v okolju. 

Vgc Goriške je družabni in informacijski center, kjer so na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine.

Skozi dejavnost centra smo v okolju okrepili povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin. Pridobili smo nove partnerje in prostovoljce – tudi za aktivnosti, ki jih prej ni bilo.

V Ajdovščini je bilo za vsako leto planirana vključitev 300 novih oseb. Tako smo dosegli sledeča števila novih uporabnikov na lokaciji:

  • v letu 2017: 346
  • v letu 2018: 358
  • v letu 2019: 347
  • v letu 2020: 370 (preseženo za 23,3%)
  • skupaj: 1421

Kot je vidno, smo zastavljeni kazalnik v vseh letih presegli. Pri tem pa niso bili upoštevani večkratni obiski oseb, ki so se z zadovoljstvom ponovno vračale v različne aktivnosti. Morda se komu število 1421 ne zdi veliko, zato naj poudarimo, da vsak obisk posameznika pomeni spremembe v njegovem razmišljanju, vedenju in spremembe v njegovi družini/delovni sredini. Tako se pozitivni učinki projekta širijo v različna okolja. Naši uporabniki so bili tako iz občine Ajdovščina, Vipava kot tudi iz regije. Kljub zdravstveni situaciji v letu 2020 ali pa še posebej zato, smo v aktivnosti, ki so potekale na daljavo vključili osebe, ki se sicer vanje nikoli ne bi mogle vključiti.  

Dosegli smo vse želene navedene ciljne skupine. Še posebej starejše in tujce. Največ odziva je bilo na ponujene IKT vsebine in aktivnosti za integracijo priseljencev, učenje slovenskega jezika. Želeli bi si še več vključitev fantov in starejših mož. Redno se udeležujemo supervizij, na katerih s partnerji spremljamo potek/izvedbo projekta, zadovoljstvo uporabnikov in sproti rešujemo težave, vpeljujemo izboljšave.

Na podlagi rezultatov in opažanj, pohval udeležencev in partnerjev, lahko rečemo, da smo marsikomu nudili  dostopne, raznolike in kakovostne programe ter ga tako opolnomočili ter preprečili zdrs v socialno izključenost.

Dejavnost VGC je bila prepoznana kot zelo koristna. Zato bomo tudi po izteku projekta iskali možnosti za nadaljnje izvajanje različnih aktivnosti.

Javni poziv

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Dostopnost