Izpopolnjevanje izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle v krzs 2020-2022

Naložbo sofinancirata:

Naziv projekta Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022
Vodilni partner konzorcija Ljudska univerza Ajdovščina
Partnerji v konzorciju
 • Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
 • Ljudska univerza Koper  Universita’ popolare Capodistria
 • Ljudska univerza Radovljica
 • Ljudska univerza Škofja Loka
Trajanje projekta 19. 6. 2020 – 31. 10. 2022
Financer projekta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Vrednost projekta 349.052,20 EUR
Namen projekta

Usposobiti zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (NIPO), da bodo izboljšati kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

Skupaj s partnerji (Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Škofja Loka) pokrivamo kohezijsko regijo Zahodne Slovenije.

Povabilo k oddaji ponudbe

Cilji ter pričakovani rezultati

Cilj projekta je, v programe  izpopolnjevanja vključiti in usposobiti 871 izobraževalcev iz Zahodne kohezijske regije. Cilj projektnega partnerstva je zagotoviti pokritost celotne Zahodne kohezijske regije, približati in omogočati večjo dostopnost izobraževalnih programov vsem udeležencem projekta. Na tak način bomo pomembno prispevali k zmanjšanju ovir (oddaljenost kraja, pomanjkanje časa itd.), ki so najpogostejši razlog,  da se izobraževalci ne odločijo za vključitev v programe izpopolnjevanja. Cilje projekta in javnega razpisa bomo dosegli tudi z uporabo inovativnih pristopov in metod pri izvajanju izobraževanj (kombinirano učenje, on-line, metoda obrnjenega učenja in poučevanja itd.). Na podlagi opisanega bo končni rezultat naložbe priprava strokovnih podlag za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju.

Ciljna skupina

Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

To so posamezniki, ki:

 • so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ali
 • ga še opravljajo oziroma
 • so potencialni izvajalci teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca.

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA NA LJUDSKI UNIVERZI AJDOVŠČINA

Spletna orodja za aktivno poučevanje in komunikacijo na daljavo

Termin izvajanja: 17. 9. 2020-14. 10. 2020.

Lokacija izvajanja: Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva ul. 1a, 5270 Ajdovščina

Učilnica: Velika učilnica v prvem nadstropju

Splošne značilnosti o programu

Trajanje programa 30 pedagoških ur
Ciljna skupina Izobraževalci odraslih v neformalnih programih za odrasle
Cilji programa

V programu zasledujemo različne cilje iz naslednjih vsebin:

 • spodbujanje timskega dela in samostojnega učenja,
 • značilnosti različnih ciljnih skupin (sociološki in antropološki vidiki),
 • uporaba informacijski komunikacijske tehnologije v izobraževanju in e-učenje.

Urnik izvajanja

Datum Ura
17.09.2020 17.15 – 19.30
22.09.2020 17.15 – 19.30
24.09.2020 17.15 – 20.15
29.09.2020 17.15 – 20.15
1.10.2020 17.15 – 20.15
6.10.2020 17.15 – 20.15
8.10.2020 17.15 – 20.15
14.10.2020 17.15 – 20.15

 

Prijavo pošljite na email info@lu-ajdovscina.si ali nas pokličite na 05 366 47 50.

Kontaktna oseba za prijavo in dodatne informacije. Mojca Volk

E-bonton pri delu na daljavo

Termin izvajanja: 6. 12. 2021-15. 12. 2021.

Lokacija izvajanja: Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva ul. 1a, 5270 Ajdovščina

Učilnica: Velika učilnica v prvem nadstropju

Splošne značilnosti o programu

Trajanje programa 20 pedagoških ur
Ciljna skupina Izobraževalci odraslih v neformalnih programih za odrasle
Cilji programa

V programu zasledujemo različne cilje iz naslednjih vsebin:

 • uporabe informacijske komunikacijske tehnologije v izobraževanju in e-učenju,
 • učinkovite in uspešne e-komunikacije na daljavo s posebnim poudarkom na e-bontonu.

 

Urnik izvajanja

Datum Ura
06.12.2021 17.15 – 20.15
07.12.2021 17.15 – 20.15
14.12.2021 17.15 – 20.15
15.12.2021 17.15 – 20.15
20.12.2021 17.15 – 20.15

 

Prijavo pošljite na email info@lu-ajdovscina.si ali nas pokličite na 05 366 47 50.

Kontaktna oseba za prijavo in dodatne informacije. Mojca Volk

Timsko delo in komunikacija pri delu z ranljivimi ciljnimi skupinami

Termin izvajanja: 1. 9. 2022–19. 10. 2022.

Lokacija izvajanja: Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva ul. 1a, 5270 Ajdovščina

Učilnica: Velika učilnica v prvem nadstropju

Splošne značilnosti o programu

Trajanje programa 40 pedagoških ur
Ciljna skupina Izobraževalci odraslih v neformalnih programih za odrasle
Cilji programa

V programu zasledujemo različne cilje iz naslednjih vsebin:

 • značilnosti različnih ciljnih skupin (sociološki in antropološki vidiki),
 • teoretski temelji, ki so pomembni za delo s ciljnimi skupinami,
 • spodbujanje timskega dela.

 

Urnik izvajanja

Datum Ura
01. 9. 2022 16.00–19.45
07. 9. 2022 16.00–19.45
14. 9. 2022 16.00–19.45
21. 9. 2022 16.00–19.45
28. 9. 2022 16.00–19.45
5. 10. 2022 16.00–19.45
12. 10. 2022 16.00–19.45
19. 10. 2022 16.00–19.45

 

Prijavo pošljite na email info@lu-ajdovscina.si ali nas pokličite na 05 366 47 50.

Kontaktna oseba za prijavo in dodatne informacije. Alenka Magajne

Spletna orodja za učenje na daljavo

Termin izvajanja: 15. 9. 2022–18. 10. 2022.

Lokacija izvajanja: Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva ul. 1a, 5270 Ajdovščina

Učilnica: Velika učilnica v prvem nadstropju

Splošne značilnosti o programu

Trajanje programa 50 pedagoških ur
Ciljna skupina Izobraževalci odraslih v neformalnih programih za odrasle
Cilji programa

V programu zasledujemo različne cilje iz naslednjih vsebin:

 • spodbujanje timskega dela in samostojnega učenja,
 • značilnosti različnih ciljnih skupin (sociološki in antropološki vidiki),
 • uporaba informacijski komunikacijske tehnologije v izobraževanju in e-učenje.

 

Urnik izvajanja

Datum Ura
15. 9. 2022 16.00–19.45
20. 9. 2022 16.00–19.45
22. 9. 2022 16.00–19.45
27. 9. 2022 16.00–19.45
29. 9. 2022 16.00–19.45
4. 10. 2022 16.00–19.45
6. 10. 2022 16.00–19.45
11. 10. 2022 16.00–19.45
13. 10. 2022 16.00–19.45
18. 10. 2022 16.00–19.45

 

Prijavo pošljite na email info@lu-ajdovscina.si ali nas pokličite na 05 366 47 50.

Kontaktna oseba za prijavo in dodatne informacije. Alenka Magajne

Vabljeni k ogledu promocijskega videahttps://youtu.be/sq-SeIUqeUI

Konzorcijski partnerji:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; ter specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Dostopnost