Izpopolnjevanje izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle v krzs 2020-2022

Naziv projekta

Izpopolnjevanje izobraževalcev v NIPO v KRZS 2020-2022

Vodilni partner konzorcija

Ljudska univerza Ajdovščina

Partnerji v konzorciju

 • Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
 • Ljudska univerza Koper  Universita’ popolare Capodistria
 • Ljudska univerza Radovljica
 • Ljudska univerza Škofja Loka

Trajanje projekta

19. 6. 2020 – 31. 10. 2022

Financer projekta

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vrednost projekta

349.052,20 EUR

Namen projekta

Usposobiti zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (NIPO), da bodo izboljšati kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

Skupaj s partnerji (Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Škofja Loka) pokrivamo kohezijsko regijo Zahodne Slovenije.

Cilji projekta so
 • pripraviti in izvesti vsaj tri različne programe izpopolnjevanja za izobraževalce odraslih v NIPO (glej ciljno skupino),
 • v programe izpopolnjevanja vključiti in usposobiti 871 izobraževalcev odraslih iz Zahodne kohezijske regije,
 • pripraviti strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju.
Ciljna skupina

Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

To so posamezniki, ki:

 • so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ali

 • ga še opravljajo oziroma

 • so potencialni izvajalci teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca.

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA NA LJUDSKI UNIVERZI AJDOVŠČINA

Za več informacij nas lahko kontaktirate na info@lu-ajdovscina.si ali pokliče na 041 437 785.

Izvedeni programi: 

Program: Spletna orodja za aktivno poučevanje in komunikacijo na daljavo

Program se je izvedel v času med 17. 9. 2020 in 14. 10. 2020.

Splošne značilnosti o programu

Trajanje programa

30 pedagoških ur

Ciljna skupina

Izobraževalci odraslih v neformalnih programih za odrasle

Cilji programa

V programu zasledujemo različne cilje iz naslednjih vsebin:

 • spodbujanje timskega dela in samostojnega učenja,
 • značilnosti različnih ciljnih skupin (sociološki in antropološki vidiki),
 • uporaba informacijski komunikacijske tehnologije v izobraževanju in e-učenje.

 

Vabljeni k ogledu promocijskega videahttps://youtu.be/sq-SeIUqeUI

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se uzvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; ter specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.