Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj

VITR

Podnebni cilji in vsebine

v vzgoji in izobraževanju 2022/2023

PROGRAM

sodeluj

Podnebne razmere in okoljske krize so posledica človekovega vedenja

Ljudje smo spremenili ekosisteme na Zemlji do te mere, da je zdaj ogroženo naše lastno preživetje. Spremembe so vedno hitrejše, bolj jih občutimo in vidimo. Tako ne gre več naprej. Čas, ki je na voljo, se hitro izteka.

Nujno se moramo naučiti živeti drugače. Korenite spremembe, potrebne za trajnostno prihodnost, se začnejo s posamezniki in s spremembami njihovega vedenja, stališč ter življenjskega sloga.

Kako spremeniti ravnanje ljudi?

Odgovor je VITR – vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj.

S pomočjo novih vsebin in metod v izobraževanju moramo okrepiti znanje in ozaveščenost ljudi vseh generacij. S pomočjo dobrih praks in zgledov posameznikov, lokalnega in širšega okolja bomo spremenili tudi njihovo ravnanje.

CILJ je OBSEŽNA PREOBRAZBA za trajnostni razvoj.

Priročnik VITR za 2030 prinaša

 • aktualne izzive življenja na našem planetu,
 • 17 ciljev trajnostnega razvoja (CTR) kot odziv na te izzive s pomočjo vzgoje in izobraževanja,
 • ukrepe na petih prednostnih področjih:
RAZVOJ POLITIK

Vlade po svetu in tudi v Sloveniji vključujemo VITR v svoje vzgojno-izobraževalne politike, da bi preoblikovali vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj.

OBLIKOVANJE UČNIH OKOLIJ

Učiti se moramo o tem, kar živimo, in živeti, kar se učimo. Učeči se z vseh koncev sveta pridobivajo znanja, spretnosti, vrednote ter stališča za spodbujanje trajnostnega razvoja in uresničevanje ciljev.

KREPITEV IZOBRAŽEVALCEV

Izobraževalci morajo imeti znanja, spretnosti, vrednote in stališča, da bodo druge usmerjali za prehod na trajnost. Zato izobraževalci po vsem svetu krepijo svoje kompetence za spodbujanje družbenih sprememb.

AKTIVACIJA MLADIH

Mladi so ključni akterji pri soočanju s trajnostnimi izzivi, saj so zagovorniki sprememb.

POSPEŠITI MORAMO DELOVANJE NA LOKALNI RAVNI

Pomembno je ukrepanje v lokalnih skupnostih, da se preobrazbe hitreje zgodijo tudi v širšem okolju.

VITR pomeni državljanstvo v akciji.

Vsak od nas se mora še veliko naučiti in nato delovati v smeri sprememb za trajnost.

Ljudska univerza Ajdovščina in VITR 2022/2023

Andragoški center Slovenije je izbral Ljudsko univerzo Ajdovščina in še 6 izvajalcev, ki bodo po Sloveniji do 1. 9. 2023 izvedli različne aktivnosti kot odziv na podnebne spremembe.

23. septembra 2022 – Ormož

sta Helena Furlan in Kristina Petrović (Študijski krožek REKA IN LJUDJE) na stojnici ter dogodku vseh slovenskih študijskih krožkov Podnebna karavana prisotnim predstavili načrtovane VITR aktivnosti v Ajdovščini in na Gočah.

10. oktobra 2022

smo se direktorica in zaposlene organizatorke izobraževanja dobile na zelenem sestanku »Vodni odtis in VITRza2030«. Pogovorile smo se o tem:

 • kaj je VITR in njegovih 17 ciljev trajnostnega razvoja (17 CTR),
 • o naših zelenih vrednotah,
 • kako varovati vodne vire, kako dvigniti samooskrbo z vodo,
 • zakaj ohranjati zeleno infrastrukturo, kakšen pomen imajo drevesa,
 • kako bomo pri sebi začele z zelenimi aktivnostmi (npr. varčevanje z vodo v stavbi Ljudske univerze, …),
 • kako bomo aktivnosti proti podnebnim spremembam razširile v lokalno in širše okolje,
 • kdo in kako bo pripravil ter nadgrajeval VITR SPLETNO PODSTRAN.

 

Z dovoljenjem Inštituta za ohranjanje naravne dediščine Lutra  smo uporabile obrazec KAPLJICE ZNANOSTI in izračunale VODNI ODTIS v naših gospodinjstvih.

Pogovorile smo se kako ga lahko znižamo.

 

Dogovorile smo se, da bomo k zelenim aktivnostim najprej nagovorile naše udeležence in obiskovalce – z letaki v stavbi Ljudske univerze.

Vabimo vas, da izračunate VODNI ODTIS vašega gospodinjstva in da k temu spodbudite tudi vaše sosede, sodelavce, prijatelje.

Če smo se vas s pobudo »dotaknili«, nam na helena.furlan@lu-ajdovscina.si prosimo sporočite ali ste doma .. ali morda v vaši krajevni skupnosti .. ali kje drugje izračunali vaš VODNI ODTIS.

Kdaj in koliko vas je sodelovalo? Hvala za vaša sporočila, morebitne komentarje, predloge.

 

AKTIVNOST 1: »ZNIŽAJmo vodni odtis, VARUJmo vodne vire«

Na Gočah bomo izpeljali aktivnost 1:

25 ur aktivnosti na Gočah:

 • Izračun lastnega VODNEGA ODTISA v domačem gospodinjstvu – za ustrezen odnos do rabe vode, do samooskrbe in ohranjanja vodnih virov.
 • Predavanje, predstavitev dela študijskega krožka, ŠK REKE IN LJUDJE in njihove brošure.
 • Voden ogled obnovljenega rokava reke Vipava – Zavod RS za varstvo narave Nova Gorica in drugi.
 • VITR stojnica v marcu 2023 – svetovni dan voda – opozarjanje na pomen varovanja VODNEGA VIRA v lokalnem okolju.
 • Obveščanje javnosti o aktivnostih: VITR spletna podstran z vsebinami za širjenje znanja – brošura o rabi vode in varovanju vodnih virov, fotografije, druga gradiva
 • Aktivnost mladih in odraslih, starejših s pomočjo mladostnaburji.si
 • Zaključni dogodek na Gočah in okrogla miza v Ajdovščini
 • Drugo po dogovoru – več objavimo sproti, ko bo aktualno
AKTIVNOST 2: »OZELENImo Ajdovščino in okolico«

V Ajdovščini in okolici bomo izpeljali aktivnost 2:

(vsebine bomo dodajali sproti)

Z aktivnostmi Ljudske univerze Ajdovščina, ki se povezujejo z občinskim projektom ozelenitve javnih površin v Ajdovščini, bomo

mlajše in odrasle, starejše prebivalce naše občine ter širšo javnost informirali, ozaveščali in spodbujali k aktivaciji.

Predvsem k ohranitvi:

 • obstoječih in zasajanju novih dreves,
 • ali vzpostavljanju zelenih površin v svojem okolju.

 26. avgusta 2022

sta se direktorica Eva Mermolja in Helena Furlan, organizatorka izobraževanja, sestali z Mojco Remškar Planinc, direktorico občinske uprave.

Predstavila nam je njihove načrte zasaditev, ki jih bodo izvedli s pomočjo donacije.  Poudarila je, da vidi naše aktivnosti kot dobrodošle z vidika vključitve in ozaveščanja prebivalcev. Drevesa v mestu zagotavljajo številne funkcije in vplivajo na kakovost bivanja. Marsikdo po nepotrebnem poseka drevesa. Predlagala nam je, da bi skozi aktivnosti spodbudili lastnike ob javnih površinah, da Občini Ajdovščina dajo soglasja za zasaditev (tak primer bi bil lahko drevored proti Lokavcu).

1. oktobra 2022 – VITR stojnica na InCastri

je Helena Furlan, organizatorka izobraževanja, v priložnostnem pogovoru na dogodku InCastra, Tajo in Iva Boscarola na kratko seznanila z aktivnostmi Ljudske univerze, ki bodo povezane z ozelenitvijo.

Med drugim so v pripravi:

 • e Brošura o aktivnostih na Gočah, ki vključuje tudi e-Bonton rabe H2o z nasveti,
 • delovni listi za razmislek in učenje o (ustrezni) rabi vode doma, pri delu, nasploh v življenju (kot učni vir za odzivanje na podnebne spremembe, ki ga bomo uporabljali v neformalnih izobraževalnih programih),
 • 3 objave o našem delu na informativni ravni (do 1. 9. 2023),
 • 1 objava rezultatov dela s strokovnim prispevkom  (ob zaključku projekta 1. 9. 2023 v eni od strokovnih revij),
 • predavanje »Drevesa kot premoženje Ajdovščine in njenih naselij«,
 • zaključna okrogla miza (predvidoma v maju 2023),
 • drugo glede na predloge partnerjev/udeleženih.

Dostopnost